Tietosuoja S-ryhmän hotelleissa ja ravintoloissa

Kä­sit­te­lem­me S-ryh­mäs­sä hen­ki­lö­tie­to­ja voi­dak­sem­me pal­vel­la sinua mah­dol­li­sim­man hyvin. Meil­lä on hen­ki­lö­tie­to­ja ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-asiak­kais­tam­me, lii­ke­kump­pa­neis­tam­me ja hen­ki­lö­kun­nas­tam­me. Hen­ki­lö­tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si etu­ni­mi, su­ku­ni­mi, pu­he­lin­nu­me­ro tai pal­ve­lun käy­tös­tä ker­ty­vä tieto.

Olem­me S-ryh­mäs­sä jär­jes­tä­neet hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn eri hen­ki­lö­re­kis­te­rei­hin tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus­ten mu­kai­ses­ti. Näin esi­mer­kik­si S-Card-kanta-asia­kas­re­kis­te­rin tie­to­ja käy­te­tään vain kanta-asiak­kuu­den hoi­toon.

Val­tao­sa ho­tel­liem­me ja ra­vin­to­loi­dem­me käyt­tä­mis­tä re­kis­te­reis­tä on SOK Mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mis­kau­pan ket­juoh­jauk­sen yl­lä­pi­tä­miä. On kui­ten­kin mah­dol­lis­ta, että yk­sik­köm­me toi­mi­vat myös itse niin sa­not­tu­na re­kis­te­rin­pi­tä­jä­nä omien hen­ki­lö­re­kis­te­rei­den­sä osal­ta.

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly

Mil­lai­sia hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rääm­me si­nus­ta

S-ryh­män hen­ki­lö­re­kis­te­reis­sä kä­si­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­ja asiak­kais­ta, hen­ki­lös­tös­tä lii­ke­kump­pa­neis­ta. Kus­sa­kin hen­ki­lö­re­kis­te­ris­sä kä­si­tel­tä­vät tie­dot pe­rus­tu­vat ko. re­kis­te­rin tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­re­kis­te­reis­sä vain käyt­tö­tar­koi­tus­ten kan­nal­ta tar­peel­li­sia tie­to­ja.

Mihin tar­koi­tuk­siin käy­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Käy­täm­me S-ryh­män hen­ki­lö­re­kis­te­rei­den tie­to­ja kun­kin re­kis­te­rin en­nal­ta mää­ri­tel­tyi­hin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Täl­lai­sia käyt­tö­tar­koi­tuk­sia voi­vat re­kis­te­ris­tä riip­puen olla esi­mer­kik­si asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­met.

Mistä saam­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

S-ryh­män hen­ki­lö­re­kis­te­ris­sä ole­vat hen­ki­lö­tie­to­si ovat pää­osin sinun it­se­si an­ta­mia esim. teh­des­sä­si huone- tai pöy­tä­va­rauk­sen ra­vin­to­laam­me.

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­teet

S-ryh­män hen­ki­lö­re­kis­te­rei­den hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyl­lä on usei­ta oi­keus­pe­rus­tei­ta, kuten laki, so­pi­mus, suos­tu­mus tai oi­keu­tet­tu etu.

Kuka kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Hen­ki­lö­tie­to­ja­si kä­sit­te­le­vät ai­noas­taan sel­lai­set S-ryh­män ja pal­ve­lun­tar­joa­jiem­me työn­te­ki­jät, joi­den työ­teh­tä­viin se kuu­luu. Kä­si­te­lem­me hen­ki­lö­tie­toa­si aina huo­lel­li­ses­ti ja nou­da­tam­me hyvää tie­to­jen­kä­sit­te­ly­ta­paa.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan asiakasrekisteri

TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE(25.5.2018 al­kaen)
Eu­roo­pan Unio­nin ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus (EU) 2016/679, ar­tiklat 12, 13, 14 ja 19

1. Rekisterinpitäjä

Suo­men Osuus­kaup­po­jen kes­kus­kun­ta SOK
Pos­tio­soi­te: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
Käyn­tio­soi­te: Fle­min­gin­ka­tu 34, 00510 Hel­sin­ki
Y-tun­nus: 0116323-1

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tie­to­suo­ja­vas­taa­va@sok.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot

tie­to­suo­ja.mara@sok.fi

4. Rekisterin nimi

Mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mis­kau­pan asia­kas­re­kis­te­ri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus on:

 • Huone-, pöytä- ja tilavarausten käsittely, palvelun tuottaminen
 • Asiakkaan tunnistaminen
 • Asiakassuhteen hoito, asiakkaan huomioiminen
 • Varauksiin liittyvä asiakasviestintä, asiakkaan kontaktointi
 • Markkinointiviestintä
 • Häiriötilanteiden selvittäminen ja niistä tiedottaminen
 • Kanta-asiakas- ja Bonus-ohjelmien ostojen kerryttäminen
 • Viisumipuollot Venäjän hotelleja varattaessa
 • Varauspalkkioiden maksattaminen. Varauspalkkioita voivat olla esimerkiksi matkatoimistojen varauspalkkiot
 • Asiakaspalvelun kehittäminen, palvelun kehittämiseen liittyvät tutkimukset
 • Osapuolten oikeuksien turvaaminen ja palvelun oikeellisuuden varmistaminen

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

La­kiin ja ase­tuk­seen pe­rus­tu­vat

 • Kansalaisuus (asetus EU 692/2011), ostotiedot tai niiden osat kirjanpitoa varten (laki 1336/1997)

Re­kis­te­röi­dyn suo­jaa­mi­sek­si

 • Maksukorttitiedot ja niihin liittyvät osto- ja maksutapahtumat kortin myöntäneen tahon ohjeistusten mukaisesti

So­pi­mus­pe­rus­tei­ses­ti

 • Varauksiin liittyvät asiakastiedot kuten nimi- ja yhteystiedot
 • kielikoodit, tieto kanssamatkustajista tai tilaisuuteen osallistujista
 • laskutus- tai muut maksu- tai maksutapatiedot
 • hinnoitteluperuste, kuten tieto yritysasiakkuudesta tai muu tieto hintaan vaikuttavista tekijöistä.
 • Ostotiedot ja tiedot varatuista tai käytetyistä palveluista ml. ostopaikat
 • varatun palvelun taso kuten huonetyyppi sekä muut tiedot halutuista palveluista.
 • Tieto henkilön kuulumisesta S-ryhmän omien tai yhteistyökumppaneiden kanta-asiakasjärjestelmiin kuten asiakasomistajuus ja S-Card tai lentoyhtiöiden kanta-asiakkuudet

Oi­keu­te­tun edun pe­rus­teel­la ke­rät­tä­viä tie­to­ja

 • Sukupuoli, tiedot menneistä ja tulevista varauksista
 • Puhelutallenteet, sähköpostikirjeenvaihto
 • Verkko- ja applikaatio-vierailut lisätietoja >>

  Rekisteröidyn suostumuksella voidaan lisäksi kerätä muita tietoja palvelun toteuttamiseksi. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tieto ruokavaliosta tai esteettömyydestä.

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Ha­luam­me pal­vel­la asiak­kai­tam­me hei­dän tar­peen­sa ja toi­veen­sa huo­mioi­den. Kun kä­sit­te­lem­me tie­toa tit­te­lis­tä, su­ku­puo­les­ta, tai tie­toa ai­em­mis­ta tai tu­le­vis­ta va­rauk­sis­ta voim­me esi­täyt­tää mat­kus­ta­ja­kor­tit, huo­mioi­da asiak­kaan toi­veet ho­tel­lis­sa tai ra­vin­to­las­sa tai huo­mioi­da asiak­kait­tam­me eri­tyi­ses­ti esi­mer­kik­si juh­la­py­hi­nä tai syn­ty­mä­päi­vi­nä. Mat­kai­lu on elä­mys­toi­mia­la, jossa yö­py­mi­seen tai ra­vin­to­la­käyn­tiin liit­tyy muu­ta­kin kuin fyy­si­set puit­teet. Osana elä­myk­sel­li­syyt­tä ho­tel­lien ja ra­vin­to­loi­den myös ole­te­taan tun­nis­ta­van asiak­kaan­sa ja huo­mioi­van hei­dän eri­tyis­tar­peen­sa.


Ha­luam­me myös huo­mioi­da asiak­kaam­me pa­rem­min ja pa­ran­taa pal­ve­lua hyö­dyn­tä­mäl­lä  esi­mer­kik­si asiak­kaan au­to­maat­tis­ta tun­nis­tus­ta hänen ol­les­saan yh­tey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me.

8. Käsiteltävät henkilötiedot

Su­ku­ni­mi, etu­ni­met, yh­teys­tie­dot kuten pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te. Osoi­te­tie­dot kuten ko­tio­soi­te ja mah­dol­li­nen muu osoi­te kuten työ­pai­kan osoi­te asiak­kaan il­moi­tuk­sen mu­kai­ses­ti.


Kie­li­koo­di, tit­te­lis­tä mah­dol­li­ses­ti pää­tel­tä­vis­sä­ole­va su­ku­puo­li, kan­sa­lai­suus, ho­tel­lis­sa mu­ka­na yö­py­vät hen­ki­löt, mah­dol­li­nen S-ryh­män hen­ki­lö­kun­ta­tie­to, kanta-asia­kas­kort­tien ta­so­tie­to.


Hin­ta­pe­rus­te kuten yri­tys­tie­to tai muu mah­dol­li­nen huo­ne­hin­taan vai­kut­ta­va tieto kuten kam­pan­ja­koo­di.


Las­ku­tet­taes­sa las­ku­tuso­soi­te mi­kä­li muu kuin an­ne­tut muut osoi­te­tie­dot. Tieto mah­dol­li­ses­ta poik­kea­vas­ta, mui­hin asiak­kai­siin vai­kut­ta­vas­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä tai esi­mer­kik­si mak­sun suo­rit­ta­mat­ta­jät­tä­mi­ses­tä.


Syn­ty­mä­ai­ka ja pas­sin nu­me­ro eril­li­sel­lä suos­tu­muk­sel­la, mi­kä­li asia­kas ha­lu­aa it­sel­leen toi­mi­tet­ta­van vii­su­mi­puol­to­do­ku­men­tit Pie­ta­rin ho­tel­le­ja va­rat­taes­sa.


Muut pal­ve­lun to­teut­ta­mis­ta pa­ran­ta­vat tie­dot kuten tie­dot ruo­ka­va­liois­ta tai huo­neen es­teet­tö­myy­des­tä.


Tieto men­neis­tä ja tu­le­vis­ta va­rauk­sis­ta sekä osto- ja mak­su­ta­pa­tie­dot.


Kanta-asia­kas­kort­tien tie­dot sekä yh­teis­työy­ri­tys­ten kuten len­to­yh­tiöi­den kanta-asiak­kuus­tie­dot.


Mah­dol­li­set pu­he­lu­tal­len­teet, kon­tak­toin­ti­his­to­ria.

9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Asiak­kei­den nimi- ja yh­teys­tie­dot, mark­ki­noin­ti­suos­tu­mus tai –kiel­to, tieto kanta-asiak­kuuk­sis­ta, tu­le­vien va­raus­ten tie­dot, men­nei­den ma­joi­tus­va­raus­ten tai ra­vin­to­la­käyn­tien tie­dot, vii­su­mi­puol­toi­hin tar­vit­ta­vat tie­dot. Pu­he­lu­tal­len­teet ja yh­tey­den­ot­to­his­to­ria.

10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Ke­rät­tä­vät tie­dot saa­daan suo­raan asiak­kaal­ta tai asiak­kaan va­rauk­sen tuot­ta­nees­ta jär­jes­tel­mäs­tä. Täl­lai­sia jär­jes­tel­miä voi­vat olla esi­mer­kik­si pe­rin­teis­ten mat­ka­toi­mis­to­jen käyt­tä­mät jär­jes­tel­mät tai net­ti­va­rauk­sia vä­lit­tä­vien toi­mi­joi­den jär­jes­tel­mät.


Ryh­mä­va­raus­ten yh­tey­des­sä tie­dot saa­daan va­raus­ta hen­ki­lön puo­les­ta hoi­ta­val­ta ta­hol­ta.


Vail­li­nai­sia tie­to­ja täy­den­ne­tään asiak­kaan il­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la ho­tel­lien ke­rää­mäs­tä la­ki­sää­tei­ses­tä ma­joi­tus­re­kis­te­ris­tä (laki 308/2006).


Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan päi­vit­tää myös Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen ja muun osoi­te­päi­vi­tys ja muuta vas­taa­vaa pal­ve­lua tar­joa­van re­kis­te­rin­pi­tä­jän re­kis­te­reis­tä.

11. Henkilötietojen vastaanottajat

Tie­to­ja siir­re­tään mui­hin S-ryh­män re­kis­te­rei­hin esi­mer­kik­si Asia­kas­o­mis­ta­jien ostotiedon ker­ryt­tä­mi­sek­si.


Asia­kas- ja va­raus­tie­dot siir­re­tään OOO So­ko­te­lin ope­roi­miin ho­tel­lei­hin Pie­ta­ris­sa niitä va­rat­taes­sa. Pie­ta­rin yk­si­köi­tä kos­ke­vat pa­laut­teet ja va­rauk­sia kos­ke­vat ky­se­lyt voi­daan siir­tää OOO So­ko­te­lil­le.


Asia­kas- ja yö­py­mis­tie­dot lä­he­te­tään asian­omai­sil­le part­ne­reil­le, mi­kä­li hen­ki­lö ha­lu­aa ker­ryt­tää os­to­jaan part­ne­rei­den yl­lä­pi­tä­mis­sä kanta-asia­kas­jär­jes­tel­mis­sä.


Matkapaketteja (Laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017, 3§) ostaneiden asiakkaiden tiedot voidaan luovuttaa toisen palvelun tuottavalle yhteistyökumppanille, kuten teatterille.


Va­raus­tie­dot ja asiak­kaan ni­mi­tie­to lä­he­te­tään mat­ka­toi­mis­to­palk­kioi­ta vä­lit­tä­viin jär­jes­tel­miin.


Asia­kas- ja yö­py­mis­tie­to­ja toi­mite­taan Ra­dis­son Blu –ho­tel­leis­ta li­sens­sin­hal­ti­jal­le mm.kanta-asiak­kuu­teen liit­ty­vien os­to­jen ker­ryt­tä­mi­sek­si.


Asiak­kaan an­taes­sa pa­lau­tet­ta ho­te­liyö­py­mi­ses­tä ta ra­vin­to­la­ko­ke­muk­ses­ta, voi­daan hänen tie­ton­sa siir­tää tut­ki­muk­sen to­teut­ta­val­le ta­hol­le au­to­ma­ti­soi­dus­ti.


Huo­leh­dim­me kump­pa­nei­dem­me hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jan riit­tä­väs­tä ta­sos­ta lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la.


Tie­to­ja voi­daan siir­tää pal­ve­lun tuot­ta­mi­sek­si mui­hin S-ryh­män re­kis­te­rei­hin, esi­mer­kik­si liit­ty­mi­sen yh­tey­des­sä tie­to­ja siir­re­tään asia­kas­pal­ve­lun pa­ran­ta­mi­sek­si SOK Mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mis­kau­pan ket­juoh­jauk­sen asia­kas­re­kis­te­riin.


Luo­vu­tam­me tie­to­ja vi­ran­omai­sil­le voi­mas­sao­le­van lain­sää­dän­nön sal­li­mis­sa ja vel­voit­ta­mis­sa ra­jois­sa esi­mer­kik­si vi­ran­omais­ten tie­to­pyyn­töi­hin vas­tat­taes­sa.

12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Ve­nä­jän ho­tel­le­ja va­rat­taes­sa va­rauk­seen lii­te­tyt hen­ki­lö­tie­dot luo­vu­te­taan OOO So­ko­te­lin yl­lä­pi­tä­mään ym­pä­ris­töön. OOO So­ko­tel nou­dat­taa tie­to­jen­kä­sit­te­lys­sä pai­kal­lis­ta lain­sää­dän­töä. Suo­ja­ta­kei­na Eu­roo­pan ko­mis­sion hy­väk­sy­mät mal­li­so­pi­mus­lausek­keet 2004/915/EY re­kis­te­rin­pi­tä­jien vä­lil­lä.


Siir­ret­täes­sä tie­to­ja Ame­ri­kan Yh­dys­val­toi­hin, edel­ly­täm­me tie­to­jen vas­taa­not­ta­jien ole­van EU-US Pri­vacy Shield –ser­ti­fioi­tu­ja.

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Va­rauk­siin liit­ty­vä hen­ki­lö­tie­to ano­ny­mi­soi­daan tai pois­te­taan vii­meis­tään, kun hen­ki­lön vii­mei­sim­mäs­tä va­rauk­ses­ta on ku­lu­nut kolme vuot­ta. Tästä poik­keuk­se­na kir­jan­pi­to­lain­sää­dän­nön (laki 1336/1997) edel­lyt­tä­mät tie­dot, jotka säi­ly­te­tään eril­li­ses­sä SOK ta­lou­den yl­lä­pi­tä­mäs­sä jär­jes­tel­mäs­sä.


Mah­dol­li­sia pu­he­lu­tal­len­tei­ta säi­ly­te­tään kou­lu­tus­tar­koi­tuk­siin, os­a­puol­ten oi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si ja pal­ve­lun oi­keel­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si enin­tään kuusi kuu­kaut­ta.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Re­kis­te­röi­dyl­lä hen­ki­löl­lä on oi­keus tar­kis­taa it­se­ään kos­ke­vat tie­dot tai kor­ja­ta niitä täyt­tä­mäl­lä tie­to­pyyn­tö­lo­ma­ke S-ryh­män in­ter­net-si­vus­tol­la tai asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä, jossa pyyn­nön esit­tä­jän hen­ki­löl­li­syys to­den­ne­taan.


Re­kis­te­röi­dyl­lä hen­ki­löl­lä on oi­keus it­se­ään kos­ke­vien tie­to­jen pois­ta­mi­seen sillä edel­ly­tyk­sel­lä, ettei re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä ole lain­mu­kais­ta pe­rus­tet­ta tie­don säi­lyt­tä­mi­seen. Tie­to­jen pois­to­pyyn­tö teh­dään käy­mäl­lä S-ryh­män asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä tai esi­mer­kik­si S-ryh­mään kuu­lu­van ho­tel­lin vas­taa­no­tos­sa, jossa pois­to­pyyn­nön te­ki­jän hen­ki­löl­li­syys to­den­ne­taan.


Mi­kä­li re­kis­te­röi­ty ha­lu­aa käyt­tää oi­keut­taan kä­sit­te­lyn ra­joit­ta­mi­seen tai vas­tus­ta­mi­soi­keut­taan, voi hän sen tehdä ot­ta­mal­la yh­teyt­tä re­kis­te­rin­pi­tä­jään. Yh­tey­den­ot­toa re­kis­te­rin­pi­tä­jään tar­vi­taan myös, mi­kä­li re­kis­te­röi­ty ha­lu­aa siir­tää tie­ton­sa jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen.


Jos hen­ki­lö ha­lu­aa käyt­tää oi­keuk­si­aan tai saada li­sä­tie­toa hen­ki­lö­tie­to­jen­sa kä­sit­te­lys­tä, hän voi olla yh­tey­des­sä tässä se­los­tees­sa mai­nit­tuun re­kis­te­rin­pi­tä­jään.


Hen­ki­löl­lä on myös oi­keus tehdä va­li­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le, jos hän kat­soo, että häntä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­sä ri­ko­taan so­vel­tu­vaa tie­to­suo­ja­sään­te­lyä.

15. Suostumuksen peruuttaminen

Suo­ra­mark­ki­noin­ti­suos­tu­muk­sen pe­ruut­ta­mi­nen teh­dään uu­tis­kir­jeen mu­ka­na tu­le­van lin­kin kaut­ta.

16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle.

Va­raus voi­daan tehdä ai­noas­taan, mi­kä­li asiak­kaan hen­ki­lö­tie­dot luo­vu­te­taan pal­veun­tar­joa­jal­le (ho­tel­li, ra­vin­to­la, ko­kous­paik­ka). Va­raus­ta ei voida tehdä mi­kä­li tie­to­ja ei saada.


Suos­tu­muk­sel­la ke­rät­tä­vien tie­to­jen luo­vut­ta­mat­ta­jät­tä­mi­nen voi vai­kut­taa tar­jot­ta­vaan pal­ve­luun, esi­mer­kik­si Ve­nä­jän vii­su­mi­puol­to­kir­jei­tä ei voida toi­mit­taa asiak­kaal­le ilman pas­si­nu­me­roa, syn­ty­mä­ai­ka­tie­toa tai su­ku­puol­ta.

17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Pro­fi­loin­tia käy­te­tään mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän koh­den­ta­mi­seen esi­mer­kik­si niin, että vies­ti lä­he­te­tään suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­van niin sal­lies­sa hen­ki­löil­le, joil­la on S-Card.


Pro­fi­loin­nis­ta ei ai­heu­du re­kis­te­röi­dyl­le oi­keu­del­lis­ta vai­ku­tus­ta.

18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suo­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­ja huo­lel­li­ses­ti koko nii­den elin­kaa­ren ajan käyt­tä­mäl­lä asian­mu­kai­sia tie­to­suo­ja- ja tie­to­tur­val­li­suus­kei­no­ja. Jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jat kä­sit­te­le­vät hen­ki­lö­tie­to­ja tie­to­tur­val­li­sis­sa pal­ve­lin­ti­lois­sa. Pää­syä hen­ki­lö­tie­toi­hin on ra­joi­tet­tu ja hen­ki­lös­töl­lä on sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.


S-ryh­mäs­sä suo­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­ja muun muas­sa en­na­koi­val­la ris­kien­hal­lin­nal­la ja tur­val­li­suus­suun­nit­te­lul­la, tie­to­lii­ken­teen suo­ja­kei­noin, tie­to­jär­jes­tel­mien jat­ku­val­la yl­lä­pi­dol­la, var­muus­ko­pioi­mal­la sekä käyt­tä­mäl­lä tur­val­li­sia lai­te­ti­lo­ja, ku­lun­val­von­taa ja tur­val­li­suus­jär­jes­tel­miä. Hen­ki­lö­tie­to­ja si­säl­tä­vät fyy­si­set asia­kir­jat säi­ly­te­tään al­ku­kä­sit­te­lyn jäl­keen lu­ki­tuis­sa ja pa­lo­tur­val­li­sis­sa säi­ly­tys­ti­lois­sa. Käyt­tö­oi­keuk­sien myön­tä­mi­nen ja seu­ran­ta on hal­lit­tua. Kou­lu­tam­me hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn osal­lis­tu­vaa hen­ki­lö­kun­taam­me sään­nöl­li­ses­ti ja huo­leh­dim­me siitä, että myös yh­teis­työ­kump­pa­niem­me hen­ki­lös­tö ym­mär­tää hen­ki­lö­tie­to­jen luot­ta­muk­sel­li­sen luon­teen ja tur­val­li­sen kä­sit­te­lyn mer­ki­tyk­sen. Va­lit­sem­me käyt­tä­mäm­me ali­hank­ki­jat huo­lel­li­ses­ti. Päi­vi­täm­me jat­ku­vas­ti si­säi­siä käy­tän­tö­jäm­me ja oh­jei­tam­me.


Jos kai­kis­ta suo­ja­toi­mis­tam­me huo­li­mat­ta hen­ki­lö­tie­dot jou­tu­vat vää­riin kä­siin, on mah­dol­lis­ta, että hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään vää­rin ja esi­mer­kik­si an­sait­tu­ja etuja voi­daan käyt­tää vää­rin pe­rus­tein. Jos ha­vait­sem­me täl­lai­sen ta­pah­tu­man, ryh­dym­me vii­py­mät­tä sel­vit­tä­mään sitä ja py­rim­me es­tä­mään ai­heu­tu­vat va­hin­got. In­for­moim­me tie­to­tur­va­louk­kauk­ses­ta tar­vit­ta­via vi­ran­omai­sia ja re­kis­te­röi­ty­jä lain­sää­dän­nön vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti.


Säh­köi­nen tie­to­pyyn­tö >>


Tu­los­ta tie­to­pyyn­tö­lo­ma­ke >>


Lisätietoja miten käsittelemme henkilötietojasi S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä >>

Facebook-sivut

Noudatamme SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksen ylläpitämillä Facebook-yhteisösivuilla S-ryhmän yleistä Facebook-sivuja koskevaa tietosuojakäytäntöä.

Lue tarkempi tietosuojainformaatio:
https://www.s-kanava.fi/web/s-ryhma/tietosuoja/facebook-sivut

SOK:n tietosuojavastaavan yhteystiedot:
tietosuojavastaava@sok.fi

Lisätietoja S-ryhmän tietosuojakäytännöistä ja henkilötietojen käsittelystä löydät:
www.s-ryhmä.fi/tietosuoja

Matkailu- ja ravitsemiskaupan sopimusruokailurekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Postiosoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki
Y-tunnus: 0116323-1

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot

tietosuoja.mara@sok.fi

4. Rekisterin nimi

Matkailu- ja ravitsemiskaupan sopimusruokailurekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sopimusruokailun laskuttaminen

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Sopimusruokailun laskuttaminen asiakasyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun

8. Käsiteltävät henkilötiedot

 • Sukunimi, etunimi
 • Mahdollinen työnantajatieto tai muu mahdollinen viitetieto

9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Asiakkaat

10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Kerättävät tiedot saadaan sopimuskumppanilta, jonka toimeksiannosta tiedot perustetaan kassajärjestelmään esimerkiksi lounaslaskutuksen toteuttamiseksi

11. Henkilötietojen vastaanottajat 

Tieto rekisteröidyn asioinneista toimitetaan laskutuksen mahdollistamiseksi palvelun tilaajalle.


Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa.


Henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelukumppaneille siltä osin kuin nämä osallistuvat teknisten toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.


Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet 

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Henkilötietoja säilytetään sopimuksen keston ajan minkä jälkeen tiedot poistetaan järjestelmästä viimeistään vuoden kuluttua

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Yksittäisten maksutapahtumien tietoja pyydettäessä tarvitaan tieto tapahtumapaikasta ja –ajankohdasta.

15. Suostumuksen peruuttaminen

Rekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle.

Sopimusruokailu voidaan toteuttaa vain, mikäli palvelun tilaajan edellyttämät tiedot voidaan perustaa kassajärjestelmiimme.

17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia

18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.


S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.


Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin ja tietoihin perustuen esimerkiksi esiinnytään rekisteröidyn nimissä. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.